moodle
e-edu
Nazorat va hisobot dasturi
Moodle qo'llanma
O'zbekiston OTMlar reytingi
Фото-галерея
 • Архив фаолияти ҳақида маълумот

  Бухоро Давлат тиббиёт институтити Архив бўлимида   2017 ҳолатида 15763 с/б хужжат мавжуд бўлиб, шулардан 7153 с/б хужжатлар  вақтинчаликсақланадиган хужжатлар сарасига киради. Вақтинчалик сақланаётган хужжатларнинг сақлов муддати номенклатура асосида ижро килинади. Номенклатурада хужжатларнинг сақлов муддати, хужжатларни саралаш ва архивга, топшириш йул йуриқлари кўрсатилган. Вақтинча хужжатлар 3 - 5 йилгача  сақланади.Бўлим кафедралар рўйхат  асосида тартиб билан йилма-йил хужжатларни вақтида топшириши шарт.

  Тиббиёт институтни тугатган талабалар бакалавр дипломлари билан бирга иловалар варақасини олиб кетишлари шарт, лекин улардан айримлари иловани талаб қилишмайди, синов дафтарчалар архивга топширгандан кейин мурожаат кўпайганлиги сабабли номенклатура бўйича  5 йил сақланиши керак бўлган 4267 дона синов дафтарчалар, зарурат юзасидан мурожаат купайганлигини инобатга олиби сақланади.

                Доимий сақланаётган хужжатлар 75 йил муҳлат ва  доимий ҳисобланади.

  Йилда икки маротоба архив хужжатларин саралаш уни қийматини аниқлаш учун институтимизда ЭК раиси ва аъзолари мавжуд.Институт ЭК раиси Илмий ишлар проректори Сафоев Баходир Барноевич.ЭК раиси ва аъзолари билан биргаликда йиғилиш ўтказилиб хужжатлар сараланади, ўз қийматини йуқотган хужжатлар далолатнома тузиб йўқотилади.

  9 июнь Архивлар куни муносабати билан институтда кичкина тадбир ўтказилди.Тадбирда Ректор в.в.б С.Ш.Олимов. маънавият ва маърифат бўлими бошлиғи З.А.Ходжиева, кадрлар бўлими бошлиғи М.А.Ихтиярова, архив бўлими бошлиғи Д.Ш.Фозилова, ва архивариус Х.Салиховалар қатнашдилар.Ректор в.в.б. С.Ш.Олимов сўзга чиқиб архив ходимларини қутлади. Маънавият ва маърифатбўлими бошлиғи З.А.Ходжиева, архив ходимларини  қимматбахо совғабилан табриклади.Охирги сўзни кадрлар бўлими бошлиғи М.А.Ихтиярова якунловчи сўз олиб архивдаги катта ўзгаришларни юқори бахолаб, уларнинг келгусидаги ишларига зафарлар тилади.

  Архивнингумумий қоидалари:

            1. Ўзбекистон Республикасининг 2010 йил 15 июндаги "Архив иши тўғрисида"ги Қонуни ва Вазирлар Маҳкамасининг 2012 йил 5 апрелдаги 101-сон  “Ўзбекистон Республикасида архив ишини такомиллаштириш тўғрисида”ги Карорига мувофиқ  Миллий Архив Фонди ҳужжатлари сақланишини таъминлаш, ҳисобини олиш, бут сақланишини таъминлаш, улардан илмий ва амалий мақсадларда фойдаланишни ташкил этиш учун республика давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари, корхоналар, муассасалар ва ташкилотларда (кейинги ўринларда "давлат ҳокимияти ва бошқарув органлари, корхоналар, муассасалар ва ташкилотлар" сўзлари ўрнига "ташкилот" сўзи ишлатилади) идоравий архивлар тузилади.

       2.Ушбу ташкилотнинг идоравий архив ҳужжатлари Ўзбекистон Республикаси Миллий архив фонди таркибига киритилган ўз архив фондларининг ҳажми ва таркиби ҳақидаги маълумотларни белгиланган муддатларда ва шаклларда вилоят давлат  архивига мунтазам равишда тақдим этилишини таъминлайди.

           3.Идоравий архив етакчи (бош) бўлган ташкилот қошида мустақалил муассаса ёки таркибий бўлинма сифатида ташкил этилади, у ташкилот раҳбари ёки ташкилот тўғрисидаги низомга мувофиқ ҳужжатлар билан ишлашни йўлга қўйиш учун жавобгар бўлган таркибий бўлинма раҳбарига бўйсунади.

  1. Идоравий архив ўз фаолиятида Ўзбекистон Республикаси Конституциясига, қонунларига, Ўзбекистон Республикаси Президенти фармонлари ва фармойишларига, Ўзбекистон республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари ва фармойишларига, етакчи (бош) ва ўз ташкилотининг буйруқлари ва кўрсатмаларига, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги "Ўзархив" агентлигининг қоидалари ва йўриқномаларига ва мазкур Намунавий низомга амал қилади. (ЎзР ВМ 18.03.2004 й. 131-сон Қарори тахриридаги банд)
  2. Идоравий архив мудири (ёки архив учун жавобгар шахс) ва архивнинг штатдаги бошқа ходимлари ташкилот раҳбари томонидан ишга тайинланади ва ишдан бўшатилади.
  3. Идоравий архив ташкилот раҳбарияти томонидан тасдиқланадиган режага мувофиқ ишлайди ва ўз фаолияти ҳақида унга ҳисобот бериб туради.
  4. Архив ходимларининг хизмат доирасидаги вазифалари ташкилот раҳбарлари томонидан тасдиқланадиган лавозим йўриқномаси билан белгиланади.

  2.ИДОРАВИЙ АРХИВ ҲУЖЖАТЛАРИНИНГ ТАРКИБИ

  1. Идоравий архив ҳужжатларитаркибигақуйидагиларкиради:

  2.1. Ташкилоттаркибийбўлинмалариҳамдаунгабевоситабўйсунадиганбўлинмаларнинг (агарулардаамалийжиҳатдан архив ташкилэтишгаэҳтиёжбўлмаса) ишфаолиятижараёнидавужудгакелганваишюритишдавомидатугалланганҳужжатлари;

  2.2. Мазкурташкилоттизимидабўлибтугатилганҳамдаунданолдинфаолияткўрсатганташкилотҳужжатлари;

  2.3. Мазкурташкилотдаёкиунгақарашлибўлганташкилотдаишлаганфан, техника, маданиятарбоблариваишлабчиқаришноваторларинингшахсийфондлари;

  2.4. Матбааҳужжатлари, шу жумладан, архив ҳужжатларинитўлдирувчиидоравийнашрларҳамдаархивнингилмий-тадқиқот, ахборот-маълумотномавабошқаишлариучунзарурбўлганматериаллар;

  2.5. Архив ҳужжатларитаркибивамазмуниниочибберувчиилмий-маълумотаппарати (ҳужжатларрўйхати, тарихиймаълумотномалар, каталоглар, кўрсаткичлар, шарҳларваҳоказо).

  2,6. Мустақилмуассасаҳуқуқигаэгабўлган, ҳужжатларниархивгатопширувчимуассасаларрўйхативатопширишмуддатлариҳузурида архив фаолияткўрсатаётганетакчи (бош) ташкилотраҳбаритомониданЎзбекистонРеспубликасиВазирларМаҳкамасиҳузуридаги "Ўзархив" агентлигинингтегишлиорганивамуассасасибиланкелишилганҳолдабелгиланади. (ЎзР ВМ 18.03.2004 й. 131-сон Қароритахриридаги банд)

  3.ИДОРАВИЙ АРХИВНИНГ АСОСИЙ

  ВАЗИФАЛАРИ ВА ФУНКЦИЯЛАРИ

  3.1. Идоравийархивнингасосийвазифалари: ташкилотҳужжатлариниқабулқилиш, ҳисобгаолиш, сақлаш, уларданфойдаланишвадавлаттомонидансақлашгатопширишучунтайёрлашданиборатбўлади.

  3.2. Идоравий архив  ўзигаюкланганвазифаларгамувофиқ:

  3.3. ЎзбекистонРеспубликасиВазирларМаҳкамасиҳузуридаги "Ўзархив" агентлигиорганларивамуассасаларибиланкелишилганмеъёрий-услубийҳужжатларгамувофиқташкилотнингтаркибийбўлинмалариҳамдаархивнибутлашманбалариҳисобланганбошқаташкилотларнингишюритишжараёнидатугалланганҳамдашахсийтаркибҳужжатлариниқабулқилади, ҳисобгаоладивасақлайди; (ЎРВМ 18.03.2004 й. 131-сон Қароритахриридаги банд)

  3.4. Архивгақабулқилинганйиғмажилдларваҳужжатларга фонд тартибрақамлариниберади;

  3.5. Архивдасақланаётганҳужжатларгаилгаридавлаттомонидансақлашгатопширилганҳужжатларнингилмий-маълумотаппаратибиланизчилигиниҳисобгаолганҳолдаилмий-маълумотаппаратиниташкилқиладиватўлдирибборади;

  3.6. Архивдасақланаётганҳужжатларнингилмийваамалийқимматинианиқлашучун экспертиза қилишниташкилэтади, ишюритишжараёнидаҳужжатларқимматини экспертиза қилишдауслубийёрдамкўрсатади;

  3.7. ҲужжатларнидавлаттомонидансақлашгатопширишучунтайёрлайдиваЎзбекистонРеспубликасиМиллий Архив фондитўғрисидагиНизомдабелгиланганмуддатлардатопширади (ЎзбекистонРеспубликасиВазирларМаҳкамаситомониданўзҳужжатларинидоимийсақлашҳуқуқиберилганидоравийархивларбунданмустасно);

  3.8. ЎзбекистонРеспубликасиМиллий архив фондиҳужжатларинирўйхатданўтказишвауларнингдавлатҳисобиниюритишниташкилэтишучунзарурбўлганҳужжатларниЎзбекистонРеспубликасиВазирларМаҳкамасиҳузуридаги "Ўзархив" агентлигиорганларивамуассасаларигатақдимэтадиҳамдаархивдасақланаётганҳужжатларнингидоравийсақланишитўғрисидатасдиқланган статистик шаклларбўйичамаълумотларберади; (ЎзР ВМ 18.03.2004 й. 131-сон Қароритахриридаги банд)

  3.9. Ташкилотнингишюритишхизматибиланбиргаликдатаркибийбўлинмаларйиғмажилдларинингтўғришакллантирилишиниварасийлаштирилишининазоратқилади, йиғмажилдларрўйхатинитузишдаиштирокэтади;

  3.10. Қуйитаркибийбўлинмалардаархивларнингаҳволиниваишюритишқандаййўлгақўйилганлигинитекширишдаиштирокэтади;

  3.11. Қуйиташкилотлардасақланаётганҳужжатларҳисобиниолибборади;

  3.12. Ҳужжатларданфойдаланишниташкилқиладивабелгилангантартибдаҳамманфаатдорташкилотларга, ҳамфуқароларгамаълумотномалар, ҳужжатларданкўчирмаларванусхаларберади;

  3.13 Тизимташкилотлариархивларинингиштажрибасиниўрганадиваумумлаштиради;

  3.14. Ташкилотнингўзигахослигиниҳисобгаолганҳолда архив ишиваишюритишдаҳужжатларбиланишлашбўйичамеъёрий-услубийҳужжатлар (йўриқнома, тавсия, низом, сақлашмуддатларикўрсатилганҳужжатларрўйхативабошқалар)ни ишлабчиқишдаиштирокэтади, уларниЎзбекистонРеспубликасиВазирларМаҳкамасиҳузуридаги "Ўзархив" агентлигиорганларивамуассасаларибиланкелишиболади; (ЎзР ВМ 18.03.2004 й. 131-сон Қароритахриридаги банд)

  3.15 Қуйиташкилотларходимларигахужжатларбиланишлашниташкилқилишва архив ишимасалаларигадоирмаслаҳатларберади;

  3.16. Қуйиташкилотларнингишюритишхизматива архив ходимларималакасиниоширишбўйичатадбирларўтказишдаиштирокэтади.

  4.Архив хужжатларини жамлаш,давлат хисобига олиш, саклаш ва улардан фойдаланиш тартиби буйича асосий тушунчалар

  архив - архив ҳужжатларини жамлаш, ҳисобга олиш, сақлаш ва улардан фойдаланишни амалга оширувчи давлат ёки нодавлат муассасаси, идоравий архив;

  архив кўчирмаси – архив ҳужжати матнининг муайян бир факт, воқеа, шахсга тегишли қисми сўзма-сўз баён этилган, архив шифри ва сақлов бирлиги варақларининг рақамлари кўрсатилган, архив бланкида тузилган архив ҳужжати;

  архив ҳужжатлари - фуқаролар, жамият ва давлат учун аҳамиятлилиги сабабли сақланиши лозим бўлган матнли, қўлёзма ва машинада ўқиладиган ҳужжатлар, овозли ёзувлар, видеоёзувлар, кинотасмалар, фотосуратлар, фотография плёнкалари, чизмалар, схемалар, ҳариталар, шунингдек бошқа моддий манбалардаги ёзувлар;

  архив коллекцияси - бир ёки бир нечта белгилари (мавзуси, қимматлилиги, объекти, муаллифлиги, даврийлиги ва бошқалар)га кўра бирлаштирилган, келиб чиқиши турлича бўлган алоҳида ҳужжатлар йиғиндиси;

  архив нусхаси – тегишли тартибда тасдиқланган, архив шифри ва сақлов бирлиги варақларининг рақамлари кўрсатилган архив ҳужжатининг сўзма-сўз баён этилган нусхаси;

  архив маълумотномаси - юридик кучга эга бўлган ва суровнома асосидаги ҳужжатли маълумотга эга бўлган, берилаётган ҳужжатларнинг шифри, сақлов бирлиги варақларининг рақамлари кўрсатилган, архив бланкида тузилган  архив ҳужжати;

  архив фонди - юридик ёки жисмоний шахслар фаолияти натижасида яратилган, тарихий ёки мантиқий жиҳатдан ўзаро алоқадор архив ҳужжатлари мажмуи;

  келиб чиқиши шахсий (оила, уруғ)архив фонди - айрим шахс, оила, уруғ ҳаёти ва фаолияти жараёнида шаклланган ҳужжатлардан таркиб топган архив фонди;

  сақлов бирлиги/ҳисоб бирлиги – жисмоний ихтисослашган архив ҳужжати;

  архивни жамлаш манбаи – архив ҳужжатлари билан фондга тегишлигигига кўра жамланиб борувчи архивнинг фонд ташкил этувчиси;

  архив ҳужжатларидан фойдаланиш – архив ҳужжатларини хизмат, ишлаб чиқариш, илмий, маданий, маърифий, таълим мақсадида ва қонун ҳужжатларида тақиқланмаган бошқа мақсадларда архивлар томонидан фойдаланувчиларга тақдим этиш;

  каталоглар – архив фондлари, сақлов бирлиги/ҳисоб бирлиги, архив ҳужжатлари (ёки уларнинг қисмлари) мазмуни тўғрисидаги маълумотлар мавзу ёки соҳа бўйича белгиланган таснифлаш схемаси асосида жойлаштирилган архивнинг фондлараро архив маълумотномаси;

  жамлаш – архивни архив ҳужжатлари билан мунтазам тўлдириб бориш мақсадида амалга оширилувчи архив фонди доирасида архив ҳужжатларини фондлаштириш ҳамда ташкил этиш ва жамлаш манбаларидан уларни қабул қилиб олиш мақсадида йўналиши ва даражаси бўйича зарурий архив ҳужжатлари билан тўлдириб боришга доир ишлар мажмуи;

  илмий-маълумотнома аппарати (ИМА) – архив ҳужжатларининг таркиби ва мазмуни тўғрисидаги ягона илмий-услубий асосда тузилган, бир-бири билан боғлиқ, ўзаро тўлдирувчи архив маълумотномалари мажмуи (архивнинг илмий-маълумотнома тизими);

  шарҳлар – архив ҳужжатларининг алоҳида комплекслари таркиби ва мазмуни тўғрисидаги тизимлаштирилган маълумотлардан иборат бўлган, уларнинг манбашунослик таҳлили билан тўлдирилган архив маълумотномалари;

  бирлаштирилган архив фонди – бир-бири билан тарихий ва/ёки мантиқий алоқаларга эга бўлган икки ёки ундан ортиқ ташкилотлар, шунингдек ўзаро тарихий ва/ёки мантиқий боғлиқ алоқаларга эга бўлган фуқароларнинг фаолияти жараёнида пайдо бўлган архив ҳужжатларидан иборат архив фонди;

  йиғмажилд (ҳужжат)лар рўйхати – сақлов бирликлари/ҳисоб бирликлари таркиби ва мазмунини очиб бериш, уларнинг фондлар ичида тизимлаштирилиши ва ҳисобини мустаҳкамлаш учун мўлжалланган архив маълумотномаси;

  фойдаланувчи – архив ҳужжатларидан зарур маълумотларни олиш ва улардан фойдаланиш учун архивга мурожаат этувчи юридик ёки жисмоний шахс;

  архив ҳужжатларнинг мавжудлиги ва ҳолатини (мавжудлигини) текшириш – сақланаётган архив ҳужжатларининг хақиқатда мавжудлигини аниқлаш ва йўқолган ҳужжатларни топишни ташкил этиш учун уларни аниқлаш, консервацион-профилактик ва техник  ишлаш лозим бўлган архив ҳужжатларини ҳисобга олишдаги камчиликларни аниқлаш ва бартараф этиш мақсадида амалга ошириладиган ишлар мажмуи;

  йўл кўрсаткич – муайян тартибда фойдаланувчининг архив фондлари таркиби ва мазмуни билан умумий таништиришга мўлжалланган архив фондлари тўғрисидаги маълумотлар мавжуд бўлган архив маълумотномаси;

  суғурта нусха - алоҳида қимматли ёки ноёб ҳужжатнинг бошқа моддий манбадаги, асл нусхада мавжуд бўлган ахборотни ўқиш ёки кўриш (эшитиш) имконини берувчи кўчирма нусхаси;

  архив ҳужжатларининг мавзули шарҳи– фойдаланувчининг сўрови ёки архивнинг ташаббусига кўра маълум мавзу бўйича архив ҳужжатлари, сақлов бирликлари/ҳисоб бирликларининг санаси ва архив шифрлари кўрсатилган ҳолда тузилган қисқа ёки изоҳланган сарлавҳалари рўйхати;

  топографик кўрсаткичлар – архив сақловхонасида ҳужжатли материалларнинг жойлаштирилиши тўғрисидаги маълумотлар рўйхати;

  кўрсаткичлар – архив ҳужжатларида келтирилган предмет номларининг улар ҳақидаги маълумотлар архив шифрини кўрсатган ҳолда, алифболи, тизимли ёки бошқа бирон-бир белгисига қўра тузилган архив маълумотномалари;

  тартибга келтириш – архив рўйхатларини тузиш, йиғмжилдларни шакллантириш ва расмийлаштириш, ҳужжатларнинг қимматлилигини аниқлаш экспертизасини ўтказишни ўз ичига олган ҳужжатларни илмий-техникавий ишлаш ва архивларда сақлаш учун тайёрлаш, шунингдек архив рўйхатларини тузиш  бўйича ишлар мажмуи;

  архив ҳужжатларининг ҳисоби – архивлар томонидан архив ҳужжатлари ва архив фондларининг мунтазам равишда келиб тушиши, мавжудлиги ва ҳолатини  белгиланган бирликлар асосида аниқлаш ҳамда уларни ҳисоб ҳужжатларида акс эттириш бўйича тизимли мониторинг олиб бориш;

  фондлаштириш – архив ҳужжатларининг фондларга тегишлилигини ва архив фондларининг даврий чегараларини аниқлаш бўйича ишлар мажмуи;

  эксперт комиссияси (ЭК) – корхоналар, муассасалар ва ташкилотлар ҳужжатларининг, шу жумладан бошқарув (иш юритиш), илмий-техника ва бошқа махсус ҳужжатларнинг қимматлилиги экспертизасини ташкил этиш ва уларни архивда сақлаш учун топширишга тайёрлаш бўйича ишларни ташкил этиш ва амалга ошириш учун ташкил этиладиган доимий фаолият юритувчи комиссия;

  эксперт-текширув комиссияси (ЭТК) – давлат архивлари, ҳудудий архив иши бошқармаларида бошқарув (иш юритиш), илмий-техника ва бошқа махсус ҳужжатлар қимматлилиги экспертизасини ташкил этиш ва ҳужжатларни архивларга сақлаш учун топширишга тайёрлаш бўйича услубий ва амалий ишларни ўтказиш ҳамда давлат архивларининг жамлаш манбаи бўлган ташкилот, муассаса, корхоналарнинг Марказий эксперт комиссиялари (МЭК) ва эксперт комиссиялари (ЭК) фаолиятига раҳбарлик қилиш ва уни мувофиқлаштириш учун тузиладиган доимий фаолият юритувчи комиссия;

  архив ҳужжатларини сақлаш – архивларда архив ҳужжатларининг бут сақланишини таъминлашга доир чора-тадбирлар мажмуи.

 • Фозилова Дилбар Шарифовна

  Архив бўлим бошлиғи

  Электрон манзили: bumi_info@edu.uz;  

  Д.Ш.Фозилова  1970 йилда Бухоро шахрида зиёли оиласида туғилган, маълумоти олий Бухоро муҳандислик ва юқори технологиялар институтини тугатган.

  У ўз  фаолиятини 1999 йил институт кадрлар бўлими катта назоратчиси вазифасидан бошлаган. Хозирги  вақтда Архив бўлими мудираси лавозимида ишлаб келмоқда