moodle
e-edu
Nazorat va hisobot dasturi
Moodle qo'llanma
O'zbekiston OTMlar reytingi
Фото-галерея
 • Одам анатомияси ва ОХТА кафедраси 2005 йилдан бошлаб шундай номланиб келинган. Бунга қадар 1990 йилдан “Одам анатомияси” кафедраси ва алоҳида ОХТА курси деб аталган. Ҳозирги пайтда кафедра Анатомия, клиник анатомия ва ОЖТА деб аталади.

  Кафедранинг тарихига назар соладиган бўлсак, одам анатомияси кафедраси институт ректорининг буйруғига биноан биринчилар қаторида 1990 йилда ташкил этилган. Кейинроқ шу кафедра ҳузурида ОХТА курси ташкиллаштирилган.

  Ўтган давр мобайнида Одам анатомияси кафедрасини  доц. К.Р.Очилов (1991-1996йй), проф. Б.А.Ҳидоятов (1996-2005йй), ОХТА курсини проф. Ч.Қ.Қурбонов (1991-1992йй), катта ўқитувчи У.Р.Тўраев (1992-1996йй), доц. М.Б.Буриев (1996-1998йй), доц. М.Ф. Маматназарова (1998-2000йй), доц. Ш.Ж.Тешаев (2000-2005йй)  бошқаришган.  Кафедранинг янги тарихи давомида унда проф. Б.А.Ҳидоятов (2005-2012йй), доц. А.Б.Раджабов (2013-2014йй), проф. Ш.Ж.Тешаев (2014-2016йй) кафедра мудири лавозимида фаолият кўрсатишган. 2016 йилдан бошлаб кафедрани доц. А.Б.Раджабов бошқариб келмоқда.  

  Одам анатомияси ва ОХТА кафедрасида ўтган давр мобайнида қуйидаги профессор-ўқитувчилар фаолият кўрсатган: Ч.Қ.Қурбонов, К.Р.Очилов, У.Р.Тўраев, Б.А.Ҳидоятов, М.Ф.Маматназарова, Ғ.Э.Идиев, Г.М.Ахмедова, Н.К.Рўзиева, Ў.К.Турдиева, М.Ч.Холов, Р.Б.Ражабова, М.Ч.Бойқулов, Н.К.Норова, А.А.Пулатов, З.А.Тураева, Н.Н.Базарова.

  Анатомия, клиник анатомия ва ОЖТА кафедрасида фаолият кўрсатаётган кафедра профессор-ўқитувчилари:

  1. Раджабов Ахтам Болтаевич – кафедра мудири, т.ф.н., доцент

  2. Тешаев Шухрат Жумаевич - т.ф.д., профессор

  3. Бобомуродов Наби Латипович - т.ф.н., доцент

  4. Хожиев Дилмурод Яхшиевич - т.ф.н., ассистент

  5. Тухсанова Насиба Эсановна - катта ўқитувчи

  6. Темирова Назокат Рустамовна - ассистент

  7. Камолова Шахноза Музаффаровна - ассистент

  8. Хасанова Дилноза Ахроровна - ассистент

  9. Баймурадов Равшан Раджабович - ассистент

  Кафедрада 2 та фан ўқитилади:

      1. Анатомия, клиник анатомия

      2. Оператив жарохлик ва топографик анатомия

  Кафедрада ўқув жараёни 2017 йилда қабул қилинган Давлат таълим стандартлари асосида ташкил этилган бўлиб, 2014 ва 2017 йилларда тасдиқланган фанлар бўйича намунавий ўқув режа ва дастурлар асосида ишчи ўқув режа ва ишчи ўқув дастурлари ишлаб чиқилган. Кафедрада ўқув жараёни ўзбек, рус, инглиз тилларида олиб борилмоқда. 

  Анатомия, клиник анатомия ва ОЖТА кафедрасида барча маъруза ва амалий машғулотлар илғор педагогик технологиялар ва замонавий техник воситаларни қўллаган ҳолда олиб борилади. Кафедрада 10 дан ортиқ интерфаол дарс ўтиш усулларидан фойдаланиб келинмоқда. Кафедра ўқув жараёнида турли кўргазмали қуроллар, ҳўл ва қуруқ анатомик препаратлар, муляжлар, планшетлардан кенг фойдаланилади. Иккала фаннинг барча маъруза ва амалий машғулотлар мавзулари бўйича мултимедияли тақдимотлар банки тайёрланган ва институтнинг АРМ га топширилган.

  Ўқув жараёни сифатини яхшилаш мақсадида кафедра ходимлари томонидан охирги 5 йилда 1 та дарслик, 3 та ўқув қўлланма, 1 та электрон дарслик, 2 та монография, 4 та патент, 20 тага яқин услубий қўлланма, 50 дан ортиқ илмий мақолалар чоп этилди.15 та ўқув фильмлари ва  50 дан ортиқ  мултимедияли тақдимотлар яратилиб, “Ziyonet” таълим порталига жойлаштирилган.

   

  Кафедрада 2 та йўналишда илмий ишлар олиб борилмоқда:

  1. Ташқи муҳит кимёвий факторларининг репродуктив системага ва ички аъзолар ҳимоя тизимига таъсирини ўрганиш.

  2. Бухоро ва Навоий вилоятларида яшовчи болалар ва ўсмирларнинг антропометрик ўсиш кўрсаткичларининг ўзига хослигини ўрганиш.

  Кафедра профессор-ўқитувчилари иккала йўналиш бўйича ҳам халқаро ва республика миқёсида ўтказилиб келинаётган конференцияларда илмий маърузалари билан фаол иштирок этиб келишмоқда

  Кафедрада 2013-2014 ўқув йилидан бошлаб Морфология мутахассислиги бўйича магистратурага 2 нафар магистр қабул қилинди, шу кунга қадар 4 нафар магистрлар магистрлик диссертациясини муваффақиятли ҳимоя қилишган.

  2014 йил январидан бошлаб 14.0.02-морфология мутахассислиги бўйича катта илмий ходим - изланувчи институти очилди ва 2 нафар ходим қабул қилинди. Ҳозирги вақтда улар докторлик диссертацияси устида ишлар олиб боришмоқда.

   

   Кафедра "Анатомия, клиническая анатомия и ОХТА"

  Данная кафедра с 2005 года называлась кафедра “Анатомия человека и ОХТА”. До этого с 1990 года существовала кафедра “Анатомия человека” и отдельно курс ОХТА. С 2017 года кафедра называется “Анатомия, клиническая анатомия и ОХТА”.

  Кафедра в числе первых была сформирована по приказу ректора института в 1990 году, в дальнейшем при кафедре был создан курс ОХТА.

           За прошедшее время кафедрой Анатомия человека заведовали доц. К.Р.Очилов (1991-1996гг), проф. Б.А.Хидоятов (1996-2005гг), а курсом ОХТА руководили проф. Ч.К.Курбонов (1991-1992гг), старший преподователь У.Р.Тураев (1992-1996гг), доц. М.Б.Буриев (1996-1998гг), доц. М.Ф.Маматназарова (1998-2000гг), доц. Ш.Ж.Тешаев (2000-2005гг). В новой истории кафедру Анатомия человека и ОХТА возглавляли проф. Б.А.Хидоятов (2005-2012гг), доц. А.Б.Раджабов (2013-2014гг), проф. Ш.Ж.Тешаев (2014-2016гг). С 2016 года заведующим кафедрой является доц. А.Б.Раджабов.

           За время функционирования кафедры в ней работали следующие сотрудники: Ч.К.Қурбонов, К.Р.Очилов, У.Р.Тураев, Б.А.Хидоятов, М.Ф.Маматназарова, Г.Э.Идиев, Г.М.Ахмедова, Н.К.Рузиева, У.К.Турдиева, М.Ч.Холов, Р.Б.Ражабова, М.Ч.Бойқулов, Н.К.Норова, А.А.Пулатов, З.А.Тураева, Н.Н.Базарова.

  На кафедре преподаются 2 предмета:

       1. Анатомия, клиническая анатомия.

       2. Оперативная хирургия и топографическая анатомия.

           Учебный процесс на кафедре ведется на основе Государственных стандартов образования (2017 г.), рабочий учебный план и программа разработаны на основе образцовых учебных программ 2014 и 2017 годов, утвержденных Министерством высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан. Образовательный процесс ведется на узбекском, русском и английском языках.

  На кафедре все лекции и практические занятия ведутся с использованием новых педагогических технологий и современных технических средств. Используются более 10 интерактивных методов обучения. Во время аудиторных занятий широко используются наглядные пособия, в том числе различные анатомические препараты, плакаты, планшеты, муляжи и т.д. На кафедре создан банк мультимедийных презентаций по всем темам лекций и практических занятий, копии презентаций хранятся также в Информационно-ресурсном центре нашего института.

  За последние 5 лет профессорско-преподавательским составом кафедры выпущены 1 учебник, 3 учебных пособия, 1 электронная книга, 2 монографии, около 20 методических пособий, взяты 4 патента, опубликованы более 50 статей в научных изданиях ближнего и дальнего зарубежья. Разработанные на кафедре 15 учебных фильмов и 50 мультимедийных презентаций размещены в образовательном портале “Ziyonet”.

  На кафедре научные исследования проводятся по двум направлениям:

         1. Изучение влияния внешних химических факторов на репродуктивную и защитную систему внутренних органов.

         2. Изучение антропометрических параметров развития детей и подростков, живущих в Бухарских и Наваинских областях.

  Сотрудники кафедры регулярно участвуют и выступают с докладами в международных и республиканских конференциях.

  С 2013-2014 учебного года на кафедре открылась магистратура по специальности Морфология, где были приняты первые 2 магистранта. До сегоднящнего дня 4 магистра успешно защитили  магистерские диссертации.

  С января 2014 года на кафедре по специальности 14.00.02 - Морфология была открыта докторантура, в настоящее время 2 наших сотрудника работают над докторскими диссертациями.

  Перспективные планы:

  - за счет магистров и докторантов поднять научный потенциал кафедры

  - по программе развития международных отношений расширить научно-техническое партнерство с другими образовательными учреждениями и улучшить качество учебного процесса.

   Профессорско-преподовательский состав кафедры “Анатомия, клиническая анатомия и ОХТА”

  Раджабов Ахтам Болтаевич – заведующий кафедрой, к.м.н., доцент

  Тешаев Шухрат Жумаевич - д.м.н., профессор

  Бобомуродов Наби Латипович - к.м.н, доцент

  Хожиев Дилмурод Яхшиевич - к.м.н, ассистент

  Тухсанова Насиба Эсановна – старший преподователь

  Темирова Назокат Рустамовна - ассистент

  Камолова Шахноза Музаффаровна - ассистент

  Хасанова Дилноза Ахроровна - ассистент

  Баймурадов Равшан Раджабович - ассистент

   

  Department

  "Anatomy, clinical anatomy and OSTA"

  This department since 2005 was called the Department of Human Anatomy and ОSТА. Prior to that, since 1990, there was a department called "Human Anatomy" and a separate course for OSTA. Since 2017, the department is called "Anatomy, clinical anatomy and OSTA."

  The department was among the first to be formed by the order of the rector of the institute in 1990, later the courseOSTA was established at the department.

  For the past time Anatomy department was managed by assoc. prof.K.R.Ochilov (1991-1996), prof. BA Xidoyatov (1996-2005), and the course of OSTA was led by prof. Ch.K.Kurbonov (1991-1992), the senior teacher U.R.Turaev (1992-1996), assoc. prof.M.B.Buriev (1996-1998), assoc. prof.M.F.Mamatnazarova (1998-2000), assoc. prof.Sh.J.Teshaev (2000-2005). In the new history, the Department of Human Anatomy and OSTA was headed by prof. B.A.Xidoyatov (2005-2012), assoc. prof.A.B.Rajabov (2013-2014), prof. Sh.J.Teshaev (2014-2016). Since 2016, the head of the department is assoc. prof.A.B.Rajabov.

  During the functioning of the department the following employees worked there: Ch.K.Kurbonov, K.R.Ochilov, U.R.Turaev, B.A.Xidoyatov, M.F.Mamatnazarova, G.E.Idiyev, G.M.Akhmedova, N.K.Ruzieva, U.K.Turdieva, M.Ch.Kholov, R.B.Razhabova, M.Ch.Boyqulov, N.K.Norova, A.A.Pulatov, Z.Turaeva, N.N.Bazarova.

  The department teaches 2 subjects:

     1.Anatomy, clinical anatomy

     2. OSTA

  The educational process at the department is conducted on the basis of State educational standards (2017), the working curriculum and the program are developed on the basis of exemplary training programs of 2014 and 2017, approved by the Ministry of Higher and Secondary Special Education of the Republic of Uzbekistan. The educational process is conducted in Uzbek, Russian and English.

  At the department all lectures and practical classes are conducted using new pedagogical technologies and modern technical means. More than 10 interactive teaching methods are used. During the classroom, visual aids are widely used, including various anatomical preparations, posters, tablets, models, etc. The department has created a bank of multimedia presentations on all topics of lectures and practical exercises, copies of presentations are also stored in the Information and Resource Center of our institute.

  Over the past 5 years, the faculty has issued 1 textbook, 3 manuals, 1 e-book, 2 monographs, about 20 teaching aids, 4 patents, more than 50 articles in scientific publications of near and far abroad. 15 educational films and 50 multimedia presentations are placed in the educational portal "Ziyonet".

  At the department scientific research is conducted in two directions:

         1. Study of the influence of external chemical factors on the reproductive and protective system of internal organs.

         2. Study of anthropometric parameters of development of children and adolescents living in Bukhara and Navai regions.

  Employees of the department regularly participate and deliver reports in international and republican conferences.

  From 2013-2014 academic year, the department opened a Master's Degree in Morphology, where the first two undergraduates were admitted. Until today, 4 masters have successfully defended their master's theses.

  Since January 2014, the Department for the specialty 14.00.02 - Morphology has been opened doctoral studies, currently 2 of our staff are working on doctoral dissertations.

  Future plans:

  - at the expense of masters and doctoral students to raise the scientific potential of the department

  - to expand the scientific and technical partnership with other educational institutions on the program of international relations development and improve the quality of the educational process.

   Professors and teachers of the department

  "Anatomy, clinical anatomy and OSTA"

  Radjabov Axtam Boltaevich - head of the chair, Candidate of Medical Sciences, associate professor

  Teshayev Shukhrat Jumaevich - Doctor of Medicine, Professor

  Bobomurodov Nabi Latipovich - Candidate of Medical Science, Associate Professor

  Khozhiev Dilmurod Yakhshievich - Candidate of Medical Science, assistant

  Tukhsanova Nasiba Esanovna - Senior Teacher

  Temirova Nazokat Rustamovna - assistant

  Kamolova Shakhnoza Muzaffarovna - assistant

  Khasanova Dilnoza Akhrorovna - assistant

  Baymuradov Ravshan Radjabovich - assistant

 • Раджабов Ахтам Болтаевич

  Анатомия, клиник анатомия ва ОЖТА кафедраси мудири

  (Заведующий кафедрой “Анатомия, клиническая анатомия и ОХТА”)

  1983-1989 йй. - Тошкент давлат тиббиёт институти талабаси

  1989-1990 йй. - Россия Федерацияси Курск шаҳар касалхонаси  врач-интернаси

  1990-1991 йй. - Бухоро вилояти Шофиркон шаҳар касалхонаси врач-хирурги

  1991-1994 йй. - Бухоро давлат  тиббиёт институти «Одам анатомияси» кафедраси

                              ассистенти

  1995-2009 йй. - Бухоро давлат тиббиёт институти “Одам анатомияси, оператив хирургия ва топографик анатомия” кафедраси катта ўқитувчиси

  2007-2010 йй. - Бухоро давлат тиббиёт институти Илмий Кенгаш котиби

  2009-2011 йй. - Бухоро давлат тиббиёт институти “Одам анатомияси, оператив хирургия ва топографик анатомия” кафедраси доцент вазифасини бажарувчиси

  2011-2013 йй. - Бухоро давлат тиббиёт институти “Одам анатомияси, оператив хирургия ва топографик анатомия” кафедраси доценти

  2012-2013 йй. - Бухоро давлат тиббиёт институти Лицей ва колежлар билан хамкорлик бўлими бошлиғи

  2013-2014 йй. - Бухоро давлат тиббиёт институти “Одам анатомияси, оператив хирургия ва топографик анатомия” кафедраси мудири вазифасини бажарувчиси

  2014-2015йй. - Бухоро давлат тиббиёт институтининг “Одам анатомияси, оператив хирургия ва топографик анатомия” кафедраси доценти

  2016 й - ҳ.в. - Бухоро давлат тиббиёт институтининг “Анатомия ва клиник анатомия ва ОЖТА” кафедраси мудири

  1983-1989 гг. - студент Ташкентского медицинского  института

  1989-1990 гг. – врач- интерна  Курской  городской  больницы Российской Федерации

  1990-1991гг.-  врач- хирург Шафирканской  городской  больницы 

  1991-1994 гг. – ассистент  кафедры «Анатомия  человека »  Бухарского  медицинского института

  1995-2009 гг. – старший  преподаватель  кафедры  «Анатомия человека и ОХТА» Бухарского  медицинского  института

  2007-2010 гг. – учёный секретарь института

  2009-2011 гг. – и. о. доцента   кафедры  «Анатомия человека и ОХТА» Бухарского медицинского  института

  2011-2013 гг. - доцент   кафедры  «Анатомия человека и ОХТА» Бухарского  медицинского института

  2012-2013 гг. – проректор института  по сотрудничеству с лицеями и коледжами

  2013-2014гг. - и. о. заведующего   кафедрой  «Анатомия человека и ОХТА» Бухарского медицинского  института

  2014-2015гг. - доцент   кафедры  «Анатомия человека и ОХТА» Бухарского  медицинского  института.

  2016 г - заведующий кафедрой «Анатомия, клиническая анатомия и ОХТА» Бухарского  медицинского  института

  Radjabov Axtam Boltaevich

  Head of the Department of “Anatomy and Clinical Anatomy (OSTA)”

   Additional information:

  1983-1989 - student of the Tashkent Medical Institute

  1989-1990 - internist of the Kursk city hospital of the Russian Federation

  1990-1991 - Surgeon of the Shafirkan City Hospital

  1991-1994 - Assistant of the Department of Human Anatomy of Bukhara Medical Institute

  1995-2009 - Senior Lecturer of the Department of Human Anatomy and OSTA Bukhara Medical Institute

  2007-2010 - Scientific Secretary of the Institute

  2009-2011 –performing duty of Associate Professor of the Department of Human Anatomy and OSTA Bukhara Medical Institute

  2011-2013 - Associate Professor of the Department of Human Anatomy and OSTA Bukhara Medical Institute

  2012-2013 - Vice-Rector of the Institute for Cooperation with Lyceums and Colleges

  2013-2014. –performing duty of the Head of the Department of Human Anatomy and OSTA Bukhara Medical Institute

  2014-2015. - Associate Professor of the Department of Human Anatomy and ОSТА of the Bukhara Medical Institute.

  2016 - Head of the Department of Anatomy and Clinical Anatomy (OSTA) of the Bukhara Medical Institute