moodle
e-edu
Nazorat va hisobot dasturi
Moodle qo'llanma
O'zbekiston OTMlar reytingi
Фото-галерея
 • Ўқув -услубий бўлим

  Ҳар бир жамиятнинг келажаги унинг ажралмас қисми ва ҳаётий зарурати бўлган таълим тизимининг қай даражада ривожланганлиги билан белгиланади. Бугунги кунда мустақил тараққиёт йўлидан бораётган мамлакатимизнинг узлуксиз таълим тизимини ислоҳ қилиш ва такомиллаштириш, янги сифат босқичига кўтариш, унга илғор педагогик ва ахборот технологияларини жорий қилиш ҳамда таълим самарадорлигини ошириш давлат сиёсати даражасига кўтарилди. “Таълим тўғрисида”ги Қонун ва “Кадрлар тайёрлаш миллий дастури”нинг қабул қилиниши билан узлуксиз таълим тизими орқали замонавий кадрлар тайёрлашнинг асоси яратилди. Ўзбекистон Республикаси демократик, ҳуқуқий ва фуқаролик жамиятини қуриш йўлидан бораётган бир пайтда таълим соҳасида амалга оширилаётган ислоҳотларнинг бош мақсади ва ҳаракатга келтирувчи кучи ҳар томонлама ривожланган баркамол инсонни тарбиялашдан иборатдир. Президентимизнинг таълим соҳасининг ривожланиши учун катта аҳамият қаратиб келаётгани «Олий ўқув юртларининг моддий-техник базасини мустаҳкамлаш, ҳамда юқори малакали кадрлар тайёрлаш сифатини янада ошириш»  1533-сонли, «Чет тилларини ўрганиш тизимини янада ривожлантириш ҳақида»ги 1875-сонли қарорлари, «Юқори малакали илмий ва илмий педогогик кадрларни тайёрлаш ва уларни аттестациядан ўтказиш тизимини янада такомиллаштириш ҳақида»ги 4456-сонли фармони, таълим соҳасида фаолият юритувчи ҳар бир мутахассис учун янада улкан масъулиятли вазифаларни юклайди.

   -Ўқув-услубий бўлим институтнинг  мустақил таркибий кисми булиб, институт ўқув ишлари  проректорига буйсинади.

  -Ўқув-услубий бўлим таркибий кисмига ўқув бўлими, услубий хона ва ишлаб чиқариш

  амалиёти киради.

  -Ўқув-услубий бўлим иснтитутда  ўқув жараёнини режалаштиради ва ташкил қилади,

  кафедра, деканат ва факультетларнинг  ўқув – услубий   ишини бошқаради ва назорат

  қилади.

  Ҳозирги кунда институтнинг ўқув-услубий бўлимида 1 та ўқув бўлими бошлиғи, Ўқув ишлари бўйича назоратчи – 2 та, диспетчер – 2 та, статист – 1 та, 1та-услубчи  фаолият юритиб келмоқда.                                                                                                                                                                                                                                                                             

  Ўқув – услубий  бўлим  вазифалари.

       1. Ўзбекистон Республикаси қонунлари, Кадрлар тайёрлаш миллий дастури, Ўзбекистон Республикаси  Президенти фармонлари, Олий мажлис ва Вазирлар махкамасининг таълим ва ёш авлодни тарбиялаш сохасидаги карорларни амалга ошириш.

       2. Олий таълимнинг меъёрий- ҳуқуқий ҳужжатларини - Олий таълим йуналиши ва ихтисосликлари Классификатори, Олий таълим йуналишлари бўйича бакалаврларга куйиладиган Малакавий талаблар, Давлат таълим стандартлари « Йўналиш бўйича бакалавр ва ихтисослик бўйича магистр узлаштириши шарт билимлар минимуми мазмунига ва тайёргарлик даражасига  талаблар» кабилардан  ўқув юртига тегишлисини ўрганиб чиқиш.

       3. Олий таълимнинг таълим – касбий дастурларини бирхиллаштириш, харакатчанлиги ва узвийлигининг ташкилий хамда услубий таъминотини амалга ошириш.

       4. Кадрлар буюртмачиларининг эхтиёжларини ҳисобга олган холда  ўқув режалари  ва фан дастурларини шакллантириш асосларини ишлаб чиқиш.

       5. Ўқув жараёнини ташкил этиш бўйича чет эл тажрибасини кўллаш.

       6. Мамлакатимизни илмий - техник ва ижтимоий -  иктисодий ривожлантиришнинг устивор йўналишларини тадбик этиш.

       7. Замонавий информацион ва компьютер технологияларни кенг кўллаш чора- тадбирларини ишлаб чиқиш    

       8. Соатбай ўқитувчиларни ишга  қабул қилиш, уларнинг  иш хажмини  бажарилишини назорат қилиш.                                        

       9. Институтда ўқув – услубий ишлар билан боглик бўлган тадбирларни амалга ошириш, кафедра, деканат ва факультетлардан  янги ўқув режаларини ва олий  тиббий  таълим бўйича  янги низом талабларининг бажарилишини  назорат қилиш.

      10. Ўқув жараёни, ишлаб чикариш амалиёти ва ўқув  амалиёти графикларини  кафедра ва деканатлар томонидан  бажарилишини назорат қилиш.

      11. Ўқув режасига асосан хамма фанлар бўйича ўқув жараёни якуний баҳолаш жадвалини тузишни ташкил қилиш. Бу борада  кафедра ва деканатлар таклиф ва хохишларини ўрганиш ва инобатга олиш.

      12. Ўқув жараёнини талабалар билимини бахолашнинг рейтинг системасида олиб борилишини назорат қилиш.

      13. Ўқув режаларини такомиллаштириш ва кайта кўриб чиқиш бўйича ишларини ташкил қилиш, уларнинг бажарилишини назорат қилиш

      14. Семестр ва ўқув йили  учун  дарслар жадвалини тузиш

      15. Кафедра ходимлари ва талабалар томонидан ўқув жараёнини аник ва уз вактида тулик хажмда бажарилишини  назорат қилиш

      16. Кафедранинг услубий ишлари бўйича  ўқитувчиларга кўрсатмалар бериш

      17. Кафедраларни керакли дастурлар ва методик ишланмалар билан таъминлаш

      18. Ўқув жараёнига «Янги педагогик технологиялар» ва «Интерактив усуллар»ни  тадбик этишни ташкиллаштириш ва  назорат қилиш.

      19. Кафедраларнинг Якуний баҳолаш қабул қилишга тайёргарлигини текшириш, давлат аттестацияларини ташкил этишда катнашиш.

      20. Институт илмий кенгашига, ректорат кенгашига, Марказий Услубий комиссиясига  ўқув ишларига оид масалаларни олиб  чиқиш ва карор проектини тайёрлаш, уларнинг бажарилишини назорат қилиш.

      21. Ўқув  бўлимида,  деканатда  ва кафедраларда иш юритиш  ҳужжатларини назорат қилиш.

      22. Ўқув йили  учун  деканат  ва кафедралар ҳисоботларини  умумлаштириш.

      23. Институт ректори ва ўқув  ишлари  проректори кўрсатмалари бўйича маълумотлар тайёрлаш.

      24. Ўқув  режасига  мувофик фанлар бўйича ўқув соати хажмини белгилаш ва унинг бажарилишини  назорат қилиш.

   

  Ўқув-услубий бошқармаси ўқув ишлари бўйича проректор бошчилигида деканат ва кафедралар билан биргаликда қуйидаги ишларни олиб боради:

     -Ўқув жараёнига тегишли юқори ташкилотларнинг қарор ва кўрсатмалари, вазирлик қарорлари, буйруқ, кўрсатмаларининг бажарилишини таъминлаш;

     -Давлат таълим стандарти талабларига мос институтда ишлаб чиқилган бакалавр таълим йўналиши ва магистратура ихтисосликлари учун ўқув режаларининг тасдиқланишини тайёрлаш;

     -Бакалавр таълим йўналиши ва магистратура ихтисосликлари учун уларнинг ўқув режаларига мос фанларга ишчи ўқув дастурларини ишлаб чиқиб, тасдиқлашга тайёрлаш;

     -Умумий университет ўқув юкламаси ва талабалар контингентини ҳисобга олган ҳолда кафедралар штат бирлигини аниқлаш, ҳамда норматив ҳужжатларга мос профессор-ўқитувчилар таркибини ишга олишни тавсия қилиш;

     -Давлат аттестация комиссиялари бошлиқларини вазирлик томонидан тасдиқлаш учун номзодлар тавсия қилиш; 

     -Давлат аттестация комиссиялари таркибини тузишга тавсия қилиш ҳамда улар фаолиятини назорат қилиб бориш;

     -Давлат стандартига мос ўқув режаларидаги блоклар бўйича талабаларга дарсликлар, ўқув қўлланмалар ва ҳакозо адабиётлар билан таъминлашни ўрганиб чиқиш ва назорат қилиш; 

     -Ўқув режасидаги фанлардан тўлиқ ўқув-услубий мажмуалар билан таъминланишини, уларнинг янгиланиб боришига;

     -Талабалар билимини назорат қилиш рейтинг тизими бўйича юритилишини, улар ёзма иш турини шакллантиришнинг ҳамда низомга мос юритилишини назорат ва мониторинг қилиб бориш;

     -Профессор-ўкитувчиларнинг мутахассислиги ва илмий даражасини ошириб боришнинг йиллик ва календар иш режаларини ишлаб чиқиш;

     -Профессор-ўкитувчиларнинг мутахассислиги бўйича малакасини ошириб боришнинг йиллик  иш режаларини ишлаб чиқиш ва мониторингини олиб бориш;

     -Илимий кенгашга янги кафедралар, факультетлер, ихтисосликлар очиш бўйича материаллар тайёрлаш;

     -Лаборантлар учун кадрлар бўлими билан биргаликда ўқув ишлари бўйича проректор бошчилигида аттестация ўтказиш;

     -Деканатлар ва кафедраларнинг янги ўқув йилига тайёргарлигини назорат қилиш ва бундан бошқа тегишли ишларни олиб боради.

  Алоҳида таъкидлаш жоизки, бугунги кунда мамлакатимиз томонидан амалга оширлаётган кенг кўламли ислоҳотлар ёшларнинг теран билим олиши, касб-ҳунар сирларини янада теранроқ ўрганиши учун етарли шароитлар билан таъминлашга  қаратилган. Шундай экан, ёшлар ўзлари учун яратилган имкониятлардан унумли фойдаланган ҳолда, уларнинг билим ва кўникмаларини шакллантириш билан бир қаторда Ватанимиз равнақи учун янада кўпроқ ҳисса қўшишимиз лозим.

   Ўқув – услубий бўлим ходимлари ҳақида маълумот

  Ф И Ш

  Лавозими

  1

  Бахронова К.Я.

  Ўқув бўлим бошлиғи

  2

  Жумаева Ш.Б.

  Услубчи

  3

  Саломова Ҳ.Ж.

  Назоратчи

  4

  Рўзиев А.Э.

  Назоратчи

  5

  Ҳамроева М.О.

  Диспетчер

  6

  Чориева М.А

  Назоратчи

  7

  Бақоева Ф.М.

  Статист

  8

  Ҳасанова Х.Б.

  Диспетчер

 • Baxronova Komila Yadgorovna

  2012 yildan o'quv bo'limi boshlig'i

   

  Қабул вақти:  9.00 – 17.00

  Тел: (8365) 223-61-73

  Факс: 8(365) 223-00-50

  Э-почта: kamila67@bk.ru

  Qo'shimcha ma'lumotlar:

  1985-1989 yili Buxoro davlat pedagogika institutini “Rus tili va adabiyot” mutaxassisligi bo'yicha bitirgan

  1990 -1994 yillarda Buxoro Davlat tibbiyot instituti “O'zbek va rus tili” kafedrasi assistenti

  1995-2012 yillarda Buxoro viloyat “Barkamol avlod bolalar Markazi” o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari

  2012 yildan boshlab Buxoro davlat tibbiyot instituti o'quv-uslubiy bo'lim boshlig'i lavozimida ishlab kelmoqda